Aktuelles

Europese executoriale titel

Europese executoriale titel

Teneinde de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, schikkingen en authentieke akten gemakkelijker te maken, werd door de Verordening (EG) nr. 2004/805 van de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel van niet-betwiste schuldvorderingen voorzien in de afschaffing van de exequaturprocedure voor niet-betwiste schuldvorderingen.

Als niet-betwiste schuldvorderingen worden beschouwd: wanneer de schuldenaar uitdrukkelijk met de schuldvordering heeft ingestemd bij authentieke akte of door middel van een schikking (goedgekeurd door het gerecht of getroffen in de loop van een gerechtelijke procedure), wanneer de schuldenaar zich in de loop van de gerechtelijke procedure niet heeft verweerd of wanneer de schuldenaar, na aanvankelijke betwisting, niet op de terechtzitting is verschenen of was vertegenwoordigd.

De Europese executoriale titel kan enkel worden verkregen indien, bij het totstandkomen van de gerechtelijke beslissing die ervan aan de basis ligt, de rechten van de verdediging afdoende werden gewaarborgd (minimum procedurele vereisten). Een verzoek tot waarmerking dient vervolgens te worden ingediend in de Lidstaat van oorsprong. De tenuitvoerleggingsprocedures worden beheerst door de wet van de Lidstaat van tenuitvoerlegging.

De Verordening, in werking getreden op 21 januari 2005, zal van toepassing zijn met ingang van 21 oktober 2005 op de beslissingen, akten en schikkingen die tot stand kwamen na 21 januari 2005.

Ga terug