Aktuelles

Wanneer is een holdingvennootschap btw-plichtig?

Wanneer is een holdingvennootschap btw-plichtig?

Een zuivere holdingvennootschap die alleen aandelen houdt en dividenden ontvangt, zal niet geacht worden een economische activiteit uit te oefenen in de zin van de btw en niet beschouwd worden als een btw-plichtige. In zo’n geval is er immers sprake van een ‘passieve’ holding waarvan de activiteit volgens vaststaande rechtspraak van het Europees Hof van Justitie buiten het toepassingsgebied van de btw valt.

Evenwel heeft het Hof van Justitie in verschillende arresten nader geduid dat een holdingvennootschap een btw-plichtige kan uitmaken, wanneer deze zich direct of indirect inmengt in het beheer van de vennootschap waarin zij participaties aanhoudt. Zo kunnen verrichtingen van administratieve, boekhoudkundige, financiële, commerciële, IT en technische diensten vallen onder de notie ‘inmenging’. Algemener kunnen alle handelingen volgens het Hof hieronder vallen wanneer deze tegen een vergoeding worden verricht voor de verbonden vennootschap. In zo’n geval is er sprake van een ‘actieve’ holding die btw-plichtig is.

Hieruit volgt dat bv. het verlenen van managementdiensten voor, alsook het louter verhuren van onroerende goederen aan de verbonden vennootschap aangemerkt zou kunnen worden als een ‘inmenging’, voor zover dit tegen een vergoeding gebeurt en voor zover aan andere door het Hof voorgeschreven voorwaarden voldaan is.

Het is hierbij niet onbelangrijk op te merken dat dit er onder meer toe zal leiden dat de interne handelingen tussen de holding en de vennootschap waarin zij participaties aanhoudt. Hieraan kan evenwel verholpen onder meer worden door een btw-eenheid te vormen met deze vennootschap. Hierbij blijven de vennootschappen juridisch gezien zelfstandig, maar zullen ze als éen belastingplichtige aangemerkt worden, voor zover er tussen hen een voldoende financiële, organisatorische en economische verbondenheid bestaat. Hierdoor zullen de handelingen die tussen hen worden gesteld buiten de werkingssfeer van de btw vallen. De handelingen die door derden worden gesteld, zullen geacht worden verricht te zijn aan de btw-eenheid.

Omgekeerd zullen de handelingen die aan derden worden gesteld, geacht worden verricht te zijn door de btw-eenheid. Wij helpen u graag bij het nagaan van de btw-plicht van uw holding, evenals de mogelijkheid van het vormen van een btw-eenheid van uw holding en haar exploitatievennootschap(pen).

 

Ga terug